İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş hukukundan (işçi-işveren ilişkisinden) kaynaklanan ihtilaflar kapsamında yasal çerçeve içinde Diyarbakır merkezli olmak tüm Türkiye genelinde hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir. 

Ayrıca işçi-işveren arasındaki hizmet ilişkisinden kaynaklanması muhtemel diğer her türlü uyuşmazlıkların çözümü de hukuk büromuzun sunduğu  hizmetler arasındadır. 

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanlarında sunulan hizmetler özellikle şunlardır:

 • İşçi-İşveren arasındaki hizmet ilişkisi kapsamında iş sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi,
 • İş Hukuku mevzuatında yapılan değişiklikler kapsamında iş sözleşmelerinin revize edilmesi,
 • İşçi-İşveren ilişkisi bağlamında gizlilik ve rekabet yasağı sözleşmelerinin ve şartlarının hazırlanması,
 • İşçi-İşveren ilişkisi kapsamında tarafların akdi ve kanuni yükümlülüklerini yerine getirmelerine yönelik ihtarnamelerin ve gerektiğinde fesih ihtarnamelerinin hazırlanması ve buna ilişkin sürecin takibi,
 • İşçi-İşveren ilişkisinde sözleşmeden ve kanundan doğan her türlü bildirimlerin yapılması,
 • İşçi transferi ve kiralanmasına yönelik sözleşmelerin hazırlanması,
 • AR-GE şirketlerine iş hukukuna ilişkin konularda danışmanlık verilmesi,
 • Grev ve lokavt sürecinde müzakerelerin yürütülmesi ve danışmanlık verilmesi, toplu iş sözleşmelerinin müzakerelerinin yürütülmesi ve sözleşmelerin hazırlanması, şirket içi iş yönetmeliklerinin hazırlanması,
 • Şirketlerin tabi olduğu mevzuat uyarınca şirket çalışanlarına verilecek eğitimler ile ilgili danışmanlık verilmesi,
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alınması gereken yasal önlemler konusunda danışmanlık vermektedir.
 • Hukuk Büromuz ayrıca şirketleri ve insan kaynakları departmanlarını, yürürlükteki İş Mevzuatına yönelik bilgilendirmek için de seminerler düzenlemektedir.
 • İcra dairelerinde her türlü ilamlı ve ilamsız alacak takibi, ihtiyati haciz, haciz ve muhafaza işlemleri, itiraz ve tespit davaları,
 • İtirazın iptali, menfi tespit, iflas ve konkordato işlemleri ve dava vekilliği,
 • Rehnin ve ipoteğin paraya çevrilmesine yönelik icra ve iflas takipleri,
 • Haciz işlemleri nedeniyle iptal, şikayet, istihkak, istirdat ve tazminat talepleri
 • Diyarbakır’ın tüm ilçelerinde de aktif olarak hukuki hizmet verilmektedir:

Bismil

Çermik
Çınar
Çüngüş
Dicle
Eğil
Ergani
Hani
Hazro
Kocaköy
Kulp
Lice
Silvan